فراخوان ارائه تجارب حوزه مشاوره

                              از موضوعات و مسائلی که امامان محله به صورت مستمر با آن مواجه هستند، مشاوره  می‎باشد. امام محله ـ خواه ناخواه ـ مرجع مردم برای مشورت در امور فردی و اجتماعی است. بنابراین ضرورت دارد در این حوزه تجارب و […]

فرم ثبت تجربه

"*" indicates required fields

Hidden
مشخصات نگارنده قدیم*
Max. file size: 400 MB.