آزموده را آزمودن خطاست!

حال این آزموده، در گذشته ی ما باشد یا دیگران!
تجربه نگار جایی است
برای ثبت تجارب ارزشمند فعالیت هایمان،
تا از زندگی یکدیگر بهره ببریم
و تکرار تجربه های شیرین
و ترک تجربه های تلخ را بیاموزیم.

برای ثبت تجربه:

صرفا روایت کنیم، نه تجویز و نظریه پردازی
به جزئیات بپردازیم؛ یعنی:
چگونگی شکل گیری مساله
یافتن و مقایسه راه حل ها
اقدامات انجام شده و نتایج

برای ضبط فیلم تجربه:

دوربین به حالت افقی بوده
در کیفیت بالا تنظیم شده
با دوربین فاصله‌ای تقریبا دومتری لحاظ کنید
ترجیحا از میکروفن یقه‌ای استفاده
و دوربین را ثابت و بدون لرزش قرار دهید

جدیدترین ها
Amini
(۰)
۰.۰/۵
پورموسوی-شاخص-تجربه
(۰)
۰.۰/۵
Amini
(۰)
۰.۰/۵
ایامی
(۰)
۰.۰/۵
برگزیده ها
miraali
(۲)
۵.۰/۵
شاخص-دهقانی-تجربه
(۱)
۵.۰/۵
شاخص-دهقانی-تجربه
(۱)
۴.۰/۵
hanzaii
(۱)
۴.۰/۵
gharibsadegh
(۰)
۰.۰/۵
سنگر تبیین
meysamvahedi
(۰)
۰.۰/۵
meysamvahedi
(۰)
۰.۰/۵
hesam
(۰)
۰.۰/۵
borji
(۰)
۰.۰/۵
faraji
(۰)
۰.۰/۵
borji
(۰)
۰.۰/۵
تعداد تجربیات ثبت شده
۰ +
دقیقه فیلم تجربه نگاری شده
۰ +
تعداد نفرات تجربه نگاری شده
۰ +

فرم ثبت تجربه

"*" indicates required fields

Hidden
مشخصات نگارنده قدیم*
Max. file size: 400 MB.